Voorwaarden

Al onze diensten geschieden volgens de voorwaarden van NOAB, vastgesteld op 15 november 2007 door de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging NOAB. 

Uittreksel uit de leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en administratie- en belastingdeskundige Boomgaart & Van Schaik.

Artikel 1
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder begrippen:

  • de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
  • de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
  • onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.


Artikel 2
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijs- opgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscae en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handlingen en verrichtingen die - gelet op de gerechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht - dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.


Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddelijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddelijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

De volledige voorwaarden kunt u hier lezen (pdf).

Boomgaart & van Schaik

Grote Brugse Grintweg 161-A

4005AE Tiel


Centraal nummer: +31 (0)344 64 00 00
Fax: +31 (0)344 634 345


E-mail: info@bnvs.nl


BTW nr.: NL8006 56 453 B01
KvK nr.: 30107620
Becon nr.: 411024

Openingstijden:


Wij gebruiken cookies om de website voor u als bezoeker te optimaliseren.
Ok